Sam Anning - bass

Mat Jodrell - trumpet / flugelhorn

Julian Wilson - tenor saxophone / bass clarinet

Carl Mackey - alto saxophone

Andrea Keller - piano

Danny Fischer - drums